31.08

31.08. czwartek; godz. 13.00-14.00; ​​link do spotkania:​    ​

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 321 236 291 531
Kod dostępu: VbAm8s

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA1MTQyZWEtOTgxOS00NzE5LWFiNzYtZjVlNGFhZGEyMThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c31e633-3f56-44e3-89d7-1ada903ce696%22%2c%22Oid%22%3a%221b4b54e4-6602-48de-9fab-a8b8ba41075e%22%7d